ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.
Настоящият документ представлява общите условия или условията за ползване на https://bgqpa.com .
1. С използването на уеб сайта https://bgqpa.com се счита, че използващият го приема и се съгласява с тези условия и се задължава да ги спазва.
2. Навсякъде, където се използват в тези Общи условия, освен ако не е определено друго в тях или ако контекстът не изисква друго, понятията, дефинирани тук, имат следното значение:

А) Собственик, администратор и доставчик по настоящите общи условия е Българска Асоциация на Квалифицираните Лица (БАКЛ) , с ЕИК 205097083;
Б) „Продукт/и“ означава всяка една стока или услуга предлагана чрез сайта https://bgqpa.com;
В) „Сайт“ означава уеб страницата на Администратора на адрес: https://bgqpa.com, както и всички подстраници и подкатегории, към които може да се стигне от заглавната страница на сайта;
Г) „Платформа“ представлява съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляващи цялостен продукт, който предоставя достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.
Д) Потребителите (наричани по-долу „Ползватели“ или „Потребители“) по тези общи условия са ползвателите на уебсайта – https://bgqpa.com (наричан по-долу „Сайта”);
Е) „Лична информация“ представлява този тип информация, която се изисква за някои услуги при доброволна регистрация. Личната информация включва имейл адрес, име и фамилия, телефон, , , компания работодател, която би могла да доведе пряко или непряко до идентифицирането на дадено физическо лице. Личната информация се ползва от администратора на сайта само и единствено за целите посочени по-долу в тези общи условия.
Ж) „Обобщена информация“ – Log Files – е информация от log files; IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайта (като Internet Explorer, Mozilla Firefox или Google Chrome); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили.
З) „Потребителско име” е избран от Потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в https://bgqpa.com;
И)  „Парола” е избран от Потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да достъп до определени секции в  https://bgqpa.com/.

Чл. 2.
Информация съгласно Закона за защита на потребителите:
А) Българска Асоциация на Квалифицираните Лица (БАКЛ), с ЕИК 205097083, седалище и адрес на управление в гр. София 1000, ул. „Кърниградска” № 1 (наричано по-долу и „Администратор“ или „Фирма“), със следните данни за кореспонденция:
ул. „Кърниградска” № 1,
гр. София 1000,
еmail: info@bgqpa.com,
тел: +359 886594949

Начало

Б) БАКЛ е вписвано в следните публични регистри:

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

В) Надзорни органи биват:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Чл. 3.
На адрес https://bgqpa.com е достъпен сайт, чрез който Ползвателите имат възможност да се информират за активностите на БАКЛ, , включително следното:
Да заявяват членство в БАКЛ
Да извършват регистрация за достъп до дискусионен форум;
Да се информират за предстоящи събития;
Да се абонират за получаване на новини
Да коментират и публикуват в секциите даващи възможност за това

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от Закона предимно чрез интерфейса на страницата на https://bgqpa.com в Интернет;

II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ

Чл. 4.
1. За да използва секция Дискусионен форум, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
3. Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
4. След „Регистрация“, се създава акаунт на Ползвателя
5.
6. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
7.
8. Създаденият потребителски профил може да се ползва единствено от неговия титуляр като същият се задължава да не разкрива паролата си за достъп на трети лица.

Чл. 5
1. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

III. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 6.
1. Данните, които БАКЛ получава при регистрацията или разглеждането на страниците, ще бъдат използвани единствено за Вашето обслужване , Абонамент за новини, връзка с Вас в случай на проблеми и подобряване на обслужването. БАКЛ гарантира, че тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен след изрично съгласие от Ваша страна;
2. Ползвателят може да се съгласи с получаване на Бюлетин по и-мейл и всякаква информация за предстоящи събития, организирани от БАКЛ или в партньорство с БАКЛ; Ползвателите, абонирали се за получаване на новини , могат да прекратят абонамента си по всяко време посредством предоставения линк, разположен в края на всяка новина.
3. БАКЛ може да извършва наблюдение на потребителското поведение в платформата. Същото е необходимо с цел да предостави по-добро обслужване на ползвателите на платформата и да продължава да развива и подобрява сайта като взема под внимание потребителския интерес.

Чл. 7
Ползвателят се съгласява да предостави на Доставчика неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Доставчика чрез сайта и които не представляват лични данни по смисъла на Регламент 2016/679. Доставчикът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Ползвателят изрично се съгласява, че Доставчикът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Ползвателят му е предоставил по какъвто и да е начин чрез действията/бездействията, които Ползвателят е осъществил през сайта. Доставчикът няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

Чл. 8
1. Доставчикът може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели или рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики и други дейности във връзка с показателите на сайта. Същото се извършва като след вземането на мерки за заличаване на личните данни на потребителите и впоследствие не се обработват никакви данни, които биха могли да идентифицират дадено лице. Ако такива все пак присъстват в изходящата информация, то те се изтриват незабавно.
2. Доставчикът не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
3. При изпратено от администратора на сайта https://bgqpa.com съобщение за осъвременяване на информацията, свързана с регистрацията на Потребител, същият се задължава да извърши корекции, когато това е необходимо с оглед на нейната пълнота, вярност и точност.

IV. РЕКЛАМА

Чл. 9
В момента, в който Ползвателят създаде акаунт в сайта, може да му бъде дадена възможността да изрази съгласието си за получаване на новини. Ако изрично не се съгласи да получава новини или всякаква информация отБАКЛ, такава няма да му бъде изпращана.

Чл. 10
Отказа си от получаване на новини Ползвателят може да изрази по всяко време, използвайки линк, намиращ се във всяка новина.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 11
1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679.
2. Целта на събиране на личните данни на Ползвателите е свързана единствено с обслужването на Ползвателите на сайта, а именно:, поддържане на профила на всеки Ползвател, , подобряване на обслужването. При изрично дадено съгласие Администраторът на сайта ще използва данните на ползвателите с цел оценка на предлаганите услуги, маркетингови, рекламни, медийни, административни, изследователски цели
3. https://bgqpa.comсъбира обобщена информация за потребителите на сайта.
4. С потвърждаването на тези Общи условия, без промяна на настройките, регистриращото се лице декларира, че е съгласно и приема да получава всички „cookies“ на Администратора и на трети лица, поставени на сайта, както и да ги съхранява върху твърдия диск.
5. В случай че Потребителят е деактивирал бисквитките от сайта https://bgqpa.com, Доставчикът не гарантира за правилното функциониране на сайта и всички настъпили вреди за Потребителя биха били за негова сметка. Чрез използване на бисквитки Доставчикът предоставя по-добро, бързо и ефективно обслужване на Ползвателите.

Чл. 12
1. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
2. В случай че Ползвателят не се идентифицира Доставчикът може да откаже достъпа до определени секции. Актуални и реални лични данни на Ползвателя са необходими на доставчика с цел гарантиране на достъп до определени секции.
3. В случай че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“.

Чл. 13
1. БАКЛ, управлява и администрира интернет сайта https://bgqpa.comс цел да предостави услугите описани в настоящите Общи условия и не носи отговорност в следните случаи:

За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица или партньори;
За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на https://bgqpa.com;
В случай че потребителски акаунт бъде ползван от трето лице;
За вреди, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта https://bgqpa.com, независещи от екипа на БАКЛ;
За вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта https://bgqpa.com. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без абсолютна гаранция за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. БАКЛ предприема всички действия за защита на личната информация на Ползвателите на платформата като си служи с валиден SSL сертификат и следи за осигуряване на високо ниво на защита от процедурна и техническа страна.
За вреди в резултат на субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информацията на сайта;

2. Администраторът запазва правото си да редактира съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители на сайта https://bgqpa.com, както и да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител когато има основателни причини да счита, че се злоупотребява с права или се нарушава някое от правилата на Общите условия;
3. Отговорността за всички действия, извършени от името на регистриран потребител чрез използване на неговото потребителско име и парола, се носи от лицето, чиито данни са посочени в потребителски профил. БАКЛ не носи отговорност за неоторизирано използване на потребителски профил от трети лица.
4. Администраторът има право да откаже да обслужи потребител, който е предоставил невярна или неточна лична информация и да заличи без предизвестие неговия профил.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 14
1. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Доставчика по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Ползватели.
2. Доставчикът има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време, без предварително уведомление до потребителите и в съответствие с действащото законодателство в Република България.
3. Във всеки един случай на промяна на общите условия Доставчикът информира за това Ползвателите чрез публикуването на промените на страницата на сайта.
4. Промените в общите условия по горните две точки влизат в сила и обвързват потребителите от момента на публикуването им на сайта.
5. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Ползвателя и Доставчика, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за достъп.

Чл. 15
Доставчикът публикува актуалните общи условия на адрес https://bgqpa.com/общи-условия/

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 16
Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уеб сайта https://bgqpa.com/ (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
Чл. 17
Правото на достъп на Ползвателя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Ползвателят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 18
Тези общите условия са задължителни за всички Ползватели на сайта като:
1. Всяко използване на сайта е доказателство, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
2. Ако някои от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
3. Приложимото право е българското; за неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
4. Всички спорове между страните по този Договор ще бъдат разрешавани от компетентния български съд или Комисията за защита на потребителите на Република България.